Regulamin Biura Tłumaczeń NOWKOM

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Biuro Tłumaczeń NOWKOM (dalej zwane: NOWKOM) mieści się przy
  ul. Twarda 44 piętro II (Centrum Biurowe Twarda)
  00-831 Warszawa
  NIP: 5272797179
  REGON: 366594349
 2. NOWKOM wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe i przysięgłe oraz ustne: konferencyjne (konsekutywne) i kabinowe (symultaniczne) rzetelnie oraz z należytą staranością, zapewniając przy tym pełen profesjonalizm w obsłudze klienta i realizacji tłumaczenia
 3. Oprócz powyższych usług NOWKOM wykonuje inne usługi translatorskie, takie jak: uwierzytelnienia czy weryfikacje tekstów.
 4. Wszystkie dostarczone przez Klienta dokumenty do tłumaczenia objęte są poufnością, a zlecenia wykonywane są zgodnie z terminem ustalonym między NOWKOM, a Klientem.

§ 2 Zasady rozpoczęcia współpracy

 1. Przed realizacją pierwszego zlecenia Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oraz przesłania e-mailem wypełnionego Formularza Zamówienia, w którym określone są wszelkie warunki dotyczące zlecenia. Powyższy Formularz Zamówienia może być złożony i podpisany indywidualnie przez Klienta w siedzibie NOWKOM lub przesłany drogą elektroniczną w formie skanu lub wyraźnej fotografii.
 2. Za początek realizacji zlecenia uważa się datę dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, a więc podpisanego i poprawnie wypełnionego Formularza Zamówienia załączonego do niniejszego Regulaminu oraz ewentualnie kopii dokumentów rejestracyjnych, w przypadku zleceń realizowanych na firmę.
 3. NOWKOM przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00- 16.00. W przypadku złożenia wyżej wymienionych dokumentów po godzinach pracy NOWKOM, za początek realizacji zlecenia uważa się dzień następujący po dniu dostarczenia tych dokumentów od godz. 9.00 rano. W przypadku złożenia dokumentów w dni wolne od pracy NOWKOM za początek realizacji zlecenia uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.
 4. W szczególnych przypadkach NOWKOM ma prawo do realizacji zlecenia na innych warunkach, niż określone powyżej. Dotyczy to sytuacji określonych indywidualnie między NOWKOM a Klientem.
 5. NOWKOM stosuje 4 terminy wykonywania zleceń uzależnione od liczby stron przeliczeniowych przekazanych do tłumaczenia: ZWYKŁY, PILNY, EKSPRES, SUPER EKSPRES.
 6. Jeżeli nie ustalono inaczej, przekazanie gotowego tłumaczenia następuje do godziny 16.00 w dniu realizacji zlecenia.

§ 3 Warunki współpracy oraz sposoby płatności

 1. Po wykonaniu zlecenia NOWKOM wystawia Klientowi fakturę, którą należy opłacić w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia (jeżeli nie ustalono innego terminu płatności). Zapłata dokonywana jest przelewem na rachunek konta bankowego określonego w fakturze, bądź osobiście w siedzibie NOWKOM, w przypadku zapłaty przez Klienta gotówką.
 2. Gdy klient składa zamówienie po raz pierwszy, ma do wyboru odroczoną płatność przelewem lub przedpłatę przelewem przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu. W przypadku pilnych zamówień NOWKOM zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty przelewem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Przysłanie dowodu wpłaty stanowi stanowi początek realizacji zlecenia. Przy tłumaczeniach ustnych zazwyczaj pobierana jest zaliczka w wysokości około 30% przed datą zlecenia. 
 3. Klienci prywatni, którzy przyjdą do NOWKOM, aby osobiście udzielić zlecenia, zobowiązani są do zapłaty zaliczki gotówką na miejscu w biurze. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie, jednak kwota ta nie może być mniejsza niż 50 PLN. W przypadku zleceń do 1 strony przeliczeniowej, NOWKOM może zrezygnować z zaliczki.
 4. W wyjątkowych przypadkach NOWKOM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu słabo czytelnych materiałów dostarczonych do tłumaczenia, zbyt dużej ilości materiału w za krótkim czasie wykonania, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.
 5. Po realizacji zlecenia, NOWKOM wylicza liczbę stron przeliczeniowych powstałych po przetłumaczeniu tekstu, będących podstawą do zapłaty za Zlecenie, na podstawie Statystyki Wyrazów, znajdujących się w Narzędziach MS Office Word 2010 lub nowszym.
 6. Strona przeliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych wynosi 1800 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych i uwierzytelnieniach tekstu 1125 znaków ze spacjami.
 7. Oprócz powyższego, podstawą do obliczenia całkowitej ceny za Zlecenie jest termin realizacji Zlecenia wybrany przez Klienta, bądź też ustalony przez NOWKOM. Termin ten zależy w szczególności od objętości tekstu oraz stopnia jego trudności, a także od specyfiki przedłożonego do tłumaczenia materiału. Każdy taki termin zawiera określoną cenę netto za stronę przeliczeniową.
 8. Całkowita cena netto za realizację Zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby przetłumaczonych stron przeliczeniowych przez stawkę za stronę przeliczeniową w danym terminie. Liczba stron przeliczeniowych na fakturze może różnić się od liczby stron przeliczeniowych przedstawionej Klientowi przez NOWKOM w szacunkowej wycenie.
 9. Do stawki netto doliczany jest podatek VAT. Klient płaci za Zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto.
 10. Przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia możliwa jest wycena tekstu, ale jest ona jedynie szacunkiem, a podana za Zlecenie kwota to cena orientacyjna. Dokładna liczba stron przeliczeniowych wyliczana jest po przetłumaczeniu tekstu w tekście docelowym.Wycena nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta, jeśli liczba stron przeliczeniowych po przetłumaczeniu tekstu będzie się różnić od przewidywanych w wycenie.
 11. W przypadku Zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia mailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. NOWKOM nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn niespowodowanych z winy NOWKOM np. siła wyższa, brak prądu itp.

§ 4 Anulowanie zlecenia

 1. W przypadku anulowania zlecenia tłumaczenia pisemnego, NOWKOM zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej za koordynację tłumaczenia:
  - 100 PLN za tłumaczenie do 20 stron przeliczeniowych
  - 500 PLN za tłumaczenie do 100 stron przeliczeniowych
  - 1.000 PLN za tłumaczenie ponad 100 stron przeliczeniowych
  Oprócz tego, NOWKOM zastrzega sobie także prawo do pobrania od Klienta opłaty za odpowiednią część zlecenia zrealizowaną do chwili odwołania zamówienia.
 2. Jeśli zlecenie na tłumaczenie ustne zostanie przez Klienta anulowane w terminie 7 dni lub krótszym przed realizacją tłumaczenia, NOWKOM zastrzega sobie prawo do pobrania 10% wartości zlecenia, bądź zatrzymania zaliczki  jako opłaty manipulacyjnej na rzecz pokrycia kosztów koordynacji zlecenia. W przypadku anulowania zlecenia tłumaczenia ustnego w terminie powyżej 7 dni, nie zostają naliczone dodatkowe koszty.

§ 5 Działania marketingowe

 1. Składając pierwsze zamówienie Klient zgadza się na podstawowe działania marketingowe czyli zapisanie go do bazy klientów, wysłanie spersonalizowanej oferty po pierwszym zleceniu razem z fakturą, rozmowę telefoniczną badającą jakość wykonanych usług
 2. Klient zgadza się także na możliwość umieszczenia loga i nazwy jego firmy na stronie internetowej NOWKOM lub w materiałach marketingowych.

§ 6 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji tłumaczeń, które według Klienta zawierają błędy, o ile je wskaże i uzasadni, a także w przypadku opóźnienia realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie NOWKOM. Reklamację można składać w ciągu 14 dni od momentu oddania tłumaczenia. 
 2. W przypadku wystąpienia błędów wskazanych przez Klienta, NOWKOM zobowiązuje się do ich poprawienia, o ile zostaną one zgłoszone przez Klienta w okresie 14 dni od oddania gotowego tłumaczenia. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak i również od liczby wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.
 3. Klient ma możliwość otrzymania rabatu ustalonego w związku z wystąpieniem powyższych błędów, a także z powodu nieterminowości wykonania tłumaczenia z winy NOWKOM. Rabat ten ustalany jest indywidualnie do każdego zlecenia.
 4. Odpowiedzialność NOWKOM ogranicza się do ceny zlecenia.
 5. NOWKOM nie przyjmuje reklamacji do tłumaczeń wykonywanych w terminach EKSPRES i SUPER EKSPRES.
 6. W przypadku reklamacji NOWKOM zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania korekt.
 7. NOWKOM nie rozpatrzy reklamacji, jeśli Klient samodzielnie dokona następujących poprawek:

- poprawek stylistycznych „z dobrego na dobre”, np. zamiana na wyrazy bliskoznaczne;
- poprawek wskutek których w tłumaczeniu pojawiają się błędy merytoryczne lub językowe, np. błędne zastąpienie terminologii lub niewłaściwe użycie interpunkcji;
- poprawek ingerujących w zgodność tłumaczenia z dokumentem źródłowym, np. dodanie lub usunięcie fragmentów tekstu
- innych poprawek wskutek których tłumaczenie nie jest zgodne z dokumentem źródłowym.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia Zamówienia i podpisania go wraz z niniejszym Regulaminem.
 2. W szczególnych przypadkach NOWKOM może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.
 3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Warszawie.

 

Ostatnia aktualizacja: 28-06-2018